Fairy Gone 2nd Season

เรื่องย่อ : Fairy Gone 2nd Season

“ครั้นอดีตกาลมาแล้ว เหล่าภูตเคยเป็น อาวุธ มาก่อน” เพื่อที่ใช้พลังของเหล่าภูตที่มอบให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ มนุษย์ก็เลยได้ทำคิดค้นเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยทำการปลูกถ่ายเหล่าปีศาจไปสู่ตัวมนุษย์ ทำให้สามารถอัญเชิญเหล่าปิศาจออกมาในฐานะ “Alter Ego”

เพื่อใช้ต่อสู้ได้ โดยเหล่าผู้ที่ใช้ภูตเป็นอาวุธนั้นถูกเรียกว่า “พลประสานปิศาจ” พวกเขาเหล่านั้นที่สูญเสียสถานที่ซึ่งสามารถกลับไปได้ จะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ บ้างก็กลับไปทำงานเป็นข้าราชการธรรมดา บ้างก็ไปเป็นมาเฟีย บางส่วนก็ตั้งตนเป็นผู้ก่อการร้าย รวมทั้งนี่ก็คือเรื่องราวของเหล่า “พลประสานภูต” ที่จะต้องค้นหาเส้นทางของตนท่ามกลางความโกลาหลของโลกหลังสงครามแห่งนี้

Fairy Gone 2nd Season (ภาค2)

เรื่องย่อ : Fairy Gone 2nd Season (ภาค2)

“ครั้นสมัยโบราณมาแล้ว เหล่าภูตผีปีศาจเคยเป็น อาวุธ มาก่อน” เพื่อที่ใช้พลังของเหล่าปีศาจที่มอบให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ มนุษย์ก็เลยได้ทำสร้างสรรค์เทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยการทำการเปลี่ยนถ่ายเหล่าภูตผีปีศาจไปสู่ตัวมนุษย์

ทำให้สามารถเชิญเหล่าภูตผีออกมาในฐานะ “Alter Ego” เพื่อใช้ต่อสู้ได้ โดยเหล่าคนที่ใช้ปีศาจเป็นอาวุธนั้นถูกเรียกว่า “พลประสานภูตผีปีศาจ” พวกเขาเหล่านั้นที่สูญเสียสถานที่ที่สามารถกลับไปได้ จำต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่

บ้างก็กลับไปทำงานเป็นข้าราชการธรรมดา บ้างก็ไปเป็นมาเฟีย บางส่วนก็ตั้งตนเป็นผู้ก่อการร้าย แล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวของเหล่า “พลประสานภูตผี” ที่จะต้องค้นหาทางของตนท่ามกลางความโกลาหลของโลกหลังสงครามแห่งนี้